Skip to content
Wyciąg z Regulaminu cmentarzy rzymskokatolickich
 
w Diecezji Włocławskiej
 
 
1. Właścicielem i zarządcą cmentarza jest parafia Wszystkich Świętych w Sieradzu, na której spoczywa obowiązek zachowania katolickiego charakteru cmentarza i jego utrzymanie zgodnie z przeznaczeniem.
2. Zarząd nad cmentarzem sprawuje Proboszcz Parafii Wszystkich Świętych.
3. Cmentarz otwarty jest codziennie w porze letniej (1 IV - 31 X) od godz. 8.00 do 20.00, w porze zimowej (1 XI - 31 III) od godz. 8.00 do zmroku (do 17.00).
4. Osoby przebywające na terenie cmentarza zobowiązane są do poszanowania świętości miejsca, zachowania ciszy i szacunku należnego osobom zmarłym oraz dbania o czystość i porządek; dzieciom wolno przebywać tylko pod opieką dorosłych.
5. W szczególności niedozwolone jest na terenie cmentarza:
- przebywanie poza godzinami otwarcia,
- przebywanie w stanie nietrzeźwym, spożywanie napojów alkoholowych i środków odurzających, palenie papierosów,
- wprowadzanie zwierząt,
- niszczenie zieleni,
- niszczenie lub samowolne przemieszczanie elementów małej architektury,
- wyrzucanie śmieci w miejscach niedozwolonych, wyrzucanie śmieci nie pochodzących z cmentarza, wypalanie śmieci,
- prowadzenie akwizycji, umieszczanie reklam i rozkładanie wizytówek,
- zabudowanie grobu wykraczające poza powierzchnią miejsca grzebalnego, ustawianie ławek, ogrodzeń, sadzenie drzew i krzewów, utwardzanie wokół miejsc grzebalnych, itp. Ławki, utwardzone miejsca, nasadzone drzewa oraz krzewy mogą być usunięte przez pracowników cmentarza bez powiadomienia dysponenta grobu,
- wjeżdżanie pojazdami mechanicznymi i rowerami bez zgody Administratora
- handlowanie i zarobkowanie bez zgody Administratora,
- usuwanie lub niszczenie na grobach tablic i napisów dotyczących osób tam pochowanych,
- zbierania wszelkiego rodzaju roślin, sztucznych kwiatów i wiązanek, zniczy z cudzych grobów,
- chodzenie po urządzonych miejscach grzebalnych
- samowolne wykonywanie prac budowlanych i kamieniarskich.
 
6. Usługi i prace kamieniarskie przy grobach mogą być wykonywane tylko w dni robocze oraz w sobotę w godzinach otwarcia cmentarza po uprzednim uzyskaniu zgody Administratora, wniesieniu stosownych opłat i zgłoszeniu zakresu prac w kancelarii cmentarza.
7. Zieleń wysoka znajduje się pod opieką Administratora. Dysponenci grobów nie mogą we własnym zakresie wykonywać sadzenia, wycinki ani innej zmiany stanu drzew i wysokich krzewów rosnących w alejach cmentarnych lub przy grobach.
8. Za zniszczenia i szkody powstałe w związku z działaniem sił przyrody, kradzieżą i aktami wandalizmu zarząd cmentarza nie ponosi odpowiedzialności.
9. Kształt nagrobków, pomników lub grobowców, umieszczone na nich napisy i użyta symbolika nie mogą naruszać wyznaniowego charakteru cmentarza.
10. Kancelaria cmentarza (znajdująca się przy kancelarii parafialnej, ul. Kolegiacka 11) czynna jest we wszystkie dni robocze w godzinach od 9.00 do 11.00 i załatwia wszelkie sprawy związane z funkcjonowaniem cmentarza oraz pobiera opłaty.
11. Wszystkie opłaty wynikają z kosztów funkcjonowania i utrzymania cmentarza oraz planów inwestycyjnych.
12. Każdy grób powinien mieć dysponenta. Oświadcza on w formie pisemnej, że nie ma innych osób, które mogą sobie rościć prawa do grobu.
13. Usługi kamieniarskie mogą być świadczone przez wykonawców po przedstawieniu projektu zagospodarowania grobu i jego otoczenia oraz po uprzednim wniesieniu opłat. Projekt zagospodarowania grobu i jego otoczenia może obejmować jedynie wymiar placu miejsca grzebalnego, który został określony w pokwitowaniu na grób.
14. W przypadku stwierdzenia przez Administratora rażących uchybień przy wykonywaniu prac lub usług, bądź nieprzestrzegania przez Wykonawcę postanowień regulaminu, nie wnoszeniu stosownych opłat albo uchybienia wymogom liturgii i zasadom obowiązującym w miejscu świętym Administrator może stosować wobec takiego wykonawcy czasowy lub stały zakaz działalności na cmentarzu.
15. Wykonawcy usług kamieniarskich zobowiązani są na wezwanie pracowników cmentarza i ochrony okazywać pozwolenie wydane przez Administratora na prowadzenie prac kamieniarskich. W przypadku braku pozwolenia na prowadzenie prac kamieniarskich Zarządca ma prawo zabronić wykonywania usług kamieniarskich i nakazać opuszczenie terenu cmentarza, a w razie potrzeby wezwać odpowiednie służby porządkowe lub Policję.
 
 
Niniejszy Regulamin, zatwierdzony przez Biskupa Włocławskiego, zgodny jest z Instrukcją w sprawie pogrzebu wydaną przez Biskupa Włocławskiego dnia 12.09.2011 r. (L.dz. 1170/2011) i z aktualnie obowiązującymi przepisami kościelnymi i państwowymi dotyczącymi pogrzebu i cmentarzy.
 
Regulamin cmentarza wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2011 r.
 
 
 
+ Stanisław Gębicki, Wikariusz Generalny
 
Ks. Artur Niemira, Kanclerz Kurii
 
Osobą upoważnioną do pilnowania porządku i wykonywania prac na cmentarzu jest Pan Marek Laszczyk   tel. 607 261 517
 
Pełna treść regulaminu dostępna jest  tutaj.